Hva vil oppvarmingen bety i Norge?

Norge kommer selvsagt til å rammes av den globale oppvarmingen, og som et land med en eksepsjonelt lang kystlinje som vi er økonomisk avhengige av vil det kunne kommes til å merkes ganske hardt. Det er på det rene at smelting av is fører til at det blir mer vann i havet, og dette vil føre til et stigende havnivå. Det vil si at kystlinjen vil kunne komme til å krype lengre opp på land. Også for fisken i havet vil nok dette få konsekvenser, og mye av fisken mange i dag lever av kommer ikke nødvendigvis til å være like lett tilgjengelig som den er nå. Norge er nok likevel blant de landene som ikke kommer til å bli rammet aller hardest av endringene. Men det er ikke bare endringen av det miljøet vi kjenner i Norge som vil påvirke oss. Når livsgrunnlag blir borte andre steder i verden vil dette også få konsekvenser i Norge, for eksempel gjennom at veldig mange mennesker i utviklingslandene vil måtte flytte på seg. Dårligere økonomi som følge av global oppvarming i andre land kan også få oss til å miste eksportmarkeder.

Mer kulde og nye typer fisk

En av de mest ironiske konsekvensene av global oppvarming er at det på lengre sikt faktisk kan bli vesentlig kaldere i Norge. Kystområdene våre er kjent for å ha relativt milde vintre i forhold til hva vi skulle ha forventet så langt mot nord. Dette er noe av det som har gjort landet beboelig gjennom historien. Golfstrømmen er naturfenomenet som har gjort dette mulig. Dette er en strøm av varmt vann som går fra Karibien, over Atlanterhavet og tilbake lengre sør. Norge ligger akkurat der strømmen vender sørover. Når det kommer mer ferskvann i havet på grunn av smelting av isbreer på Grønland kan dette komme til å flytte hele Golfstrømmen sørover, og Norge vil ikke lenger bli truffet. Da mister vi denne varme strømmen, og temperaturene kommer jevnt over til å bli kaldere. En varmere klode kan altså bety et kaldere Norge. Det virker rart når vi først hører om det, men det er altså slik naturen fungerer. Likevel betyr ikke dette bedre skiføre, for oppvarmingen kan også føre til at det faller mindre snø om vinteren.

  • Golfstrømmen gjør Norge varmere
  • Smelting av is på Grønland fører til mer ferskvann i havet
  • Mer ferskvann i havet flytter Golfstrømmen sørover, vekk fra Norge
  • Resultatet blir kaldere klima

I tillegg til at landet er mildere enn det kunne har vært, har fisken vært helt vesentlig for at folk i Norge har kunnet overleve. Særlig har torsken vært viktig for norsk økonomi og overlevelse, helt siden eldre steinalder. Arter som torsk og sild gyter i bestemte tider av året, og grunnen til at de gyter når de gjør er at vanntemperaturen er perfekt for dem. Men når havet blir varmere vil områdene med god temperatur flyttes lengre mot nord. Vi kan allerede fiske makrell mye lengre nord enn vi kunne gjøre tidligere. Selv om varmere vann kanskje betyr at torsken flytter seg mot nord kan det hende at denne blir erstattet av andre typer fisk som i dag lever lengre mot sør. Om det er mulig å leve like godt av de nye fiskeartene som det har vært med torsken er dog et åpent spørsmål, og det er også mulig at forurensningen i havet vil føre til at vi får mindre fisk enn tidligere til tross for at vannet blir varmere. Konsekvensen for fisken er et viktig område å forske på.

  • Fisk gyter der temperaturen er god
  • Varmere vann betyr at fisk vil flytte seg
  • Det kan bli mindre torsk, men flere andre arter
  • Forurensing kan føre til mindre fisk totalt

Comments are closed.